فرم گزارش دهی خطا

فرم گزارش دهی خطا

همکاران محترم
با توجه به اهمیت برقراری و اجرای حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی بیمارستان، لازم است ریسک فاکتورهای موثر بر ایمنی بیماران، شناسایی و جهت کاهش آن برنامه‌ریزی صورت گیرد
گزارشات شما (بدون ذکر نام) ما را در اجرای این امر یاری خواهد نمود